De uitspraak van de Hoge Raad inzake pedofielenvereniging Martijn

De Hoge Raad heeft in al haar wijsheid overwogen dat de pedofielen vereniging Martijn door het karakter van haar werkzaamheid – het voeden van de overtuiging dat seksuele relaties tussen kind en volwassene gewenst is en dat het kind hierbij gebaat is, daarbij het gevaar voor de psychosociale ontwikkeling van het kind bagatelliserend – een daadwerkelijke aantasting is van het beginsel tot beschermen van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind.[1]

Het blijkt dat er aan de overwegingen van de Raad getwijfeld wordt. Ik zal uiteenzetten waarom mijns inziens dit een juist en toe te juichen rechterlijk oordeel is.

Verweer
De vereniging Martijn heeft als verweer aangevoerd onder de bescherming te staan van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging. Subsidiair dat: door de verwijzing in de statuten naar gedrag conform maatschappelijke en wettelijke grenzen, de vermelding op de website adviserende tegen strafbare handelingen en het uitsluitend plaatsen van ‘niet-strafbare’ uitingen en afbeeldingen, op de vereniging ‘niets is aan te merken’. Dit verweer kan verdeeld worden in: (1) de beperking van de vrijheidsrechten en (2) bezwaren tegen de werkzaamheid van de vereniging.

Beperking van vrijheidsrechten
De Hoge Raad maakt hier korte metten mee. De vrijheden zijn niet absoluut. Aan de hand van de inhoud van de betreffende artikelen [2] over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging zet de Raad uiteen dat: (…) de uitoefening daarvan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties (i) die bij de wet zijn voorzien en (ii) die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn (iii) in het belang van limitatief omschreven gronden, waaronder de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van rechten en vrijheden van anderen.[3]

In dit geval worden er beperkingen opgelegd voor de bescherming van de openbare zeden/orde (in deze kwestie hetzelfde [4]) en de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, het kind in dit geval. Het Hof overwoog, en de Raad sloot zich hierbij aan, dat de enkele omstandigheid dat de werkzaamheid van een vereniging een bedreiging vormt voor de openbare orde niet voldoende is voor beperking van het fundamentele recht op vereniging van deze pedofielen. Er zal een zwaarder wegend belang in het geding moeten zijn om dit verbod en ontbinding van de vereniging te verantwoorden. Deze is er in het beschermen van de rechten en vrijheden van het kind. Rechterlijke uitspraken van het EHRM, het Verdrag van Lanzarote en Richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad sturen aan en verplichten tot een ‘zero tolerance’ beleid inzake het bestrijden en voorkomen van kindermisbruik. Zij geven hierbij de Staat verregaande ruimte om preventief te handelen, ook als het ‘gevaar’ zich nog niet direct heeft gemanifesteerd maar wel al concrete stappen zijn genomen in die richting [5]. Dat brengt ons bij de werkzaamheid van de vereniging waarin het deze concrete stappen heeft genomen.

Bezwaren tegen de werkzaamheid van de vereniging
Het Hof heeft in hoger beroep gemotiveerd dat er geen sprake is maatschappelijke ontwrichting sinds de oprichting van de vereniging en een verbodenverklaring slechts aanvaardbaar is indien (…) het als noodzakelijke maatregel is om gedragingen te voorkomen die een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen van [wezenlijke] beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten. De Raad stelt dat dit gezichtspunt echter niet met zich mee brengt dat het een noodzakelijke voorwaarde is dat de samenleving daadwerkelijk ontwricht is door de werkzaamheid van de vereniging. Van belang is in deze kwestie, stelt de Hoge Raad, dat onderzocht moet worden aan de hand van de genoemde overwegingen in het EHRM, Verdrag en Europese Richtlijnen of het verbod en de ontbinding van de vereniging (…) noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming (…) van de rechten en vrijheden van anderen.[6]

De werkzaamheid van de vereniging, onbetwist door partijen, omvat: dat in het geval van de vereniging sprake is van een hechte groep personen die de overtuiging koestert dat kinderen in beginsel gebaat zijn bij seksuele intimiteit met volwassenen, (ii) dat de vereniging door de keuze van het materiaal dat zij op haar website publiceert, die overtuiging voortdurend voedt, en aldus (iii) steun geeft aan de overtuiging van haar leden dat seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen puur en goed kunnen zijn. Dusdoende (iv) bagatelliseert de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen, en praat zij dergelijke contacten niet alleen goed, maar verheerlijkt ze zelfs. Dit alles samenvattend is naar het onbestreden oordeel van het hof sprake van (v) een werkzaamheid van de vereniging die een daadwerkelijke en ernstige aantasting is van het als wezenlijk ervaren beginsel dat de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind dient te worden beschermd.
De publicatie van deze overtuigingen op de website, de bevordering en het laagdrempelig maken van deze gedachten door het plaatsen van beelden van jonge kinderen (al dan niet volledig ontkleed) en het bagatelliseren van de gevaren voor het kind zijn direct in strijd met het voornemen van verdragspartijen, de EU en de uitspraken van het EHRM.

Bescherming van het kind
De vrijheden van meningsuiting en vereniging zijn van grote betekenis in de democratische rechtstaat en elke beperking van deze fundamentele rechten moet met uiterste terughoudendheid benaderd worden. Alleen zwaarder wegende belangen kunnen omkleed met voorwaarden hier inbreuk op maken. Gezien de afhankelijke verhouding van kinderen ten aanzien van volwassenen en de destructieve invloed van seksueel misbruik op de gezondheid en psychosociale ontwikkeling van het kind, gecombineerd met de zorgwekkende proporties die het kindermisbruik aan het nemen is, is er besloten dat het belang van het kind hier zwaarder weegt dan het belang van de pedofielen om zich te verenigen. Hier ben ik het onvoorwaardelijk mee eens. Deze beperking van het recht op vereniging is dusdanig omkleed met voorwaarden en uitgebreid beargumenteerd (dat de schade voor het kind vele malen groter is dan de schade die de pedofielen wordt toegebracht door het verbod) dat het geen precedenten schept die gebruikt kunnen worden om willekeurig het recht op vereniging te gaan beperken van anderen. Deze positie en de geschonden belangen van het kind zijn zodanig specifiek dat het een dergelijke willekeurigheid niet toestaat.

Afsluitend wil ik nog belichten dat, hoewel binnen de grenzen van de wet, de publicatie van expliciete erotische verhalen en foto’s van bijna geheel ontklede kinderen wel degelijk schade berokkent aan de kinderen afgebeeld op de site van de vereniging. Zij zullen moeten verwerken het seksueel genotsobject te zijn van pedofielen zonder daar enige invloed op te hebben gehad. Waar is het recht van privacy van het kind, het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit? Volwassenen kunnen nog protesteren en openbaring van hun beeltenis bevechten. Dit recht voor kinderen, om hier niet aan blootgesteld te hoeven worden, moet zonder enig voorbehoud streng bewaakt en beschermd worden door ons volwassenen. Daarom vind ik dit een toe te juichen uitspraak. Hiermee zeggen wij, handen af van onze kinderen en als je ook alleen maar één beweging richting het schaden van mijn kind maakt zitten wij er bovenop. En zo hoort het ook.

Update: Reactie van Ring The Alarm, internationale coalitie van kinderrechten organisaties
http://ring-the-alarm.com

[1]ECLI: NL:HR:2014:984 – http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:948

[2] Art. 7 en 8 GW; art. 10 en 11 EVRM

[3]r.o. 3.4 -3.9

[4] MvA II bij de Wet tot wijziging van enige bepalingen over verboden rechtspersonen (Kamerstukken II 1984-1985, 17 476, nr. 5, p. 3 onder 10)

[5]r.o. 3.8

[6]r.o. 3.10

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s